هندوستان

7شب و 8 روز گوا

هتل درجه نوع سرویس دوتخته یک تخته
SUN VILLAGE *4 BB 2،480،000 3،060،000
SUN VILLAGE *4 ALL 2،730،000 3،580،000
NOVOTEL *5 BB 2،750،000 3،640،000
RESORT RIO *5 TOP BB 2،820،000 3،740،000
RISORT RIO *5 TOP ALL 3،200،000 4،550،000
CIDADE DE GOA *5 TOP BB 3،020،000 4،220،000
CIDADE DE GOA *5 TOP ALL 3،400،000 4،890،000
GRAND HYATT *5 TOP BB 3،460،000 4،900،000