مرداب های کرالا شبکه ای 1500 کیلومتری از کانال های آب طبیعی و مصنوعی است که شامل 38 رودخانه و 5 دریاچه بزرگ است که گستردگی آن از یک سمت کرالا به سمت دیگر آن است.

مرداب ها یکی از مناطق مهم توریستی کرالا می باشند که منحصر به این ایالت هندوستان هستند. در گذشته به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های حمل و نقل آبی استفاده می شده اند و امروزه این مرداب ها جاذبه توریستی بی نظیری برای گردشگران هستند.

برای مشاهده مرداب ها، می توانید یک قایق را برای یک یا چند روز اجاره کنید. اگر مدت اجاره بیش از یک روز باشد، به همراه قایق یک راهنما و یک آشپز در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا از امکانات لازم را در هنگام مشاهده مرداب ها برخوردار باشید.

برای مشاهده منطقه، استفاده از قایق بهترین راه است، البته واضح است که برای گردش در آب ها نمی توانید از ماشین استفاده کنید. در کنار قایق های توریستی، کشتی های مکانیزه توسط شرکت های حمل و نقل کرالا نیز در منطقه موجود است که به وسیله آن ها می توانید از یک منطقه به منطقه دیگر سفر کنید.

گرچه پل های زیادی این مناطق را به هم متصل کرده اند که می توان از خودرو و اتوبوس نیز برای گردش استفاده کرد.