ثبت شرکت در هند

کسب و کار در کشورهای با زیر ساخت مناسب یکی از علایق تجار و بازرگانان محسوب می شود.کشور هند یکی از این کشورهاست که با بوجود آوردن زیرساختهای مناسب زمینه های متعددی را برای سرمایه گزاری فراهم نموده اند است.سایت سفر هند با برشمردن شرایط ثبت شرکت در هندوستان می کوشد راهنماییهای ارزنده ای را در اختیار بازرگانان قرار دهد: